Giải thưởng hỏi đáp trang Toán tiếng Anh

Chúc mừng các bạn sau đây đã đạt giải thưởng của trang Toán Tiếng Anh - MathYouLike. Giải thưởng tuần là 1 thẻ cào mệnh giá 50.000đ, Giải thưởng tháng là 1 chiếc áo Online Math. Chúng tôi sẽ liên hệ và trao giải cho các bạn trên hệ thống tin nhắn của MathYouLike.

Tuần từ 18/12/2017 – 25/12/2017

   Dao Trong Luan

   Kaya Renger

Tuần từ 4/12/2017 – 9/12/2017

   Nguyễn Hưng Phát

​Tuần từ 13/11/2017 – 18/11/2017

   Phan Thanh Tinh

   Lê Quốc Trần Anh  

Tuần từ 16/10/2017 – 21/10/2017

   Dao Trong Luan

   ForOver

GIẢI THƯỞNG CỘNG TÁC VIÊN TRONG DỊP HÈ 2017

Thưởng 200.000 đồng:

    Phan Thanh Tinh 

Thưởng 100.000 đồng:

   Lê Quốc Trần Anh  

   Kayasari Ryuunosuke 

Tuần từ 18/9 đến 23/9/2017

   Phan Thanh Tinh

GIẢI THƯỞNG THÁNG 8 (giải thưởng là chiếc áo Online Math)

   VTK-VangTrangKhuyet

   Dao Trong Luan

   AL

Tuần từ 21/8 đến 26/8/2017

   Help you solve math

GIẢI THƯỞNG THÁNG 7 (giải thưởng là chiếc áo Online Math)

   Kayasari Ryuunosuke

   Lê Quốc Trần Anh

Tuần từ 23/7 đến 29/7/2017

   Phan Thanh Tinh

   Lufans

   Dao Trong Luan

Tuần từ 16/7 đến 22/7/2017

   Aim Egst

   Searching4You

Tuần từ 10/7 đến 15/7/2017

   Kayasari Ryuunosuke

GIẢI THƯỞNG THÁNG 6 (giải thưởng là chiếc áo Online Math)

   Phan Thanh Tinh

Tuần từ 18/6 đến 24/6/2017

   Lê Quốc Trần Anh

Tuần từ 05/6 đến 10/6/2017

   Phan Thanh Tinh

   Kayasari Ryuunosuke

Tuần từ 01/5 đến 06/5/2017

   Phan Thanh Tinh

Tuần từ 13/3 đến 20/3/2017

   mathlove

   Love people Name Jiang

   Run my EDM

Tham gia MathYouLike


301 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm