Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Chính sách bảo hành

1. Dịch vụ (tài khoản VIP)

Người sử dụng mua VIP là mua quyền thực hành đầy đủ các dạng toán có trên trang web trong thời gian nhất định tùy theo từng loại gói phí: VIP 1 năm, VIP 6 tháng và VIP 2 tháng. Khi người dùng mua VIP, Online Math sẽ ghi lại thời gian và thông tin cần thiết về giao dịch của khách hàng để thực hiện bảo hành và giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra.

2. Bảo hành

Ngay sau đối tác thanh toán Bảo Kim xác nhận giao dịch của người sử dụng thành công, Online Math sẽ cấp dịch vụ VIP cho Quý khách. Trong trường hợp Quý khách chưa nhận được VIP, Quý khách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Online Math để khiếu nại; Online Math sẽ liên hệ với đối tác thanh toán để xác nhận giao dịch liên quan và sẽ cấp phát dịch vụ VIP cho Quý khách trong vòng 24 tiếng từ thời điểm Quý khách thông báo.

Online Math có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng qua email hoặc số điện thoại trong trường hợp khách hàng thất lạc tài khoản hoặc mật khẩu.

Online Math không có trách nhiệm đền bù hoặc bảo hành trong các trường hợp bất khả kháng sau đây:

- Máy chủ của Online Math bị tấn công từ chối dịch vụ

- Lỗi kết nối mạng của máy tính khách hàng

- Các lỗi khách quan khác.

Ban Quản trị Online Math


346 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: