Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các bài toán liên quan đến số phần trăm

I. Kiến thức cần nhớ

- Số phần trăm là phân số có mẫu số bằng 100, ví dụ: số 25% là số có biểu diễn phân số là \(\frac{25}{100}\), hay là \(\frac{1}{4}\)

- Số phần trăm thường để biểu diển tỉ số giữa hai đại lượng, tỉ số này được qui về phân số có mẫu số 100 cho dễ hiểu. Ví dụ tỉ số giũa học sinh giỏi và học sinh cả lớp là 25% (hay là \(\frac{25}{100}\)) điều này có nghĩa là nếu cả lớp có 100 bạn thì có 25 bạn là học sinh giỏi.

II. Một số ví dụ

Ví dụ 1: (Tìm tỉ số phần trăm)

Khối lớp 5 củaTrường Tiểu học Thành Công có 300 bạn, trong đó nữ chiếm 165 bạn. Hỏi tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và tổng số học sinh của Khối lớp 5 là bao nhiêu?

Giải:

Số học sinh nam là:

     300 - 165 = 135 (bạn)

Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và tổng số học sinh cả khối là:

   \(\frac{135}{300}=\frac{45}{100}=45\%\)

          Đáp số:  45%

Chú ý: Tỉ số 45% ở trên có thể hiểu là cứ 100 bạn học sinh thì có 45 bạn nam.

------------------------

Ví dụ 2:

Một trường tiểu học có 315 học sinh nam và số học sinh nam chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Tính số học sinh của Trường tiểu học đó?

Giải:

Nếu coi số học sinh toàn trường là 100 phần thì số học sinh nam chiếm 52,5 phần.

=> Số học sinh toàn trường bằng \(\frac{100}{52,5}\) số học sinh nam.

Vậy số học sinh toàn trường bằng:

     \(\frac{100}{52,5}\times315=600\)(bạn)

      Đáp số: 600 bạn

Chú ý: Nếu tỉ số giữa A và B là \(x\%\) thì tỉ số giữa B và A là \(\frac{100}{x}\).

------------------------

Ví dụ 3:

Cuối năm 2000 nước ta có 78 triệu người. Hỏi cuối năm 2002 dân số nước ta là bao nhiêu nếu mỗi năm dân số tăng 2% ?

Giải:

Số dân năm nay = số dân năm trước đó + 2% số dân năm trước đó.

Cuối năm 2001 số dân tăng lên 2% số dân năm 2000. Vậy số dân tăng lên là:

          78 000 000 x \(\frac{2}{100}\)  = 1 560 000 (người)

Số dân cuối năm 2001 là:

           78 000 000 + 1 560 000 = 79 560 000 (người)

Cuối năm 2002 số dân nước ta là:

           79 560 000 + 79 560 000 x \(\frac{2}{100}\) = 81 151 200 (người)

                    Đáp số: 81 151 200 người

III. Đọc thêm

  [1] Các dạng toán về số phần trăm trên Online Math:

      /hoctoan/601/Số-phần-trăm---minh-họa-bằng-hình-ảnh

      /hoctoan/668/Toán-có-lời-văn

  [2] Các bài toán do các thành viên đưa lên trong mục "Giúp tôi giải toán"

      /hoi-dap/tag/Số-phần-trăm.html


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
399 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: