Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 331

Một người nông dân có 25 con bò sữa. Ông kí hiệu tên mỗi con bò lần lượt là B1, B2, ..., B25. Biết rằng mỗi ngày con bò B1 cho 1 lít sữa, con bò B2 cho 2 lít sữa, ..., con bò B25 cho 25 lít sữa.

Ông chia đều số bò trên vào 5 khu nông trại nhỏ, mỗi nông trại có 5 con, sao cho số sữa thu được ở mỗi nông trại nhỏ là như nhau.

Hỏi người nông dân đã chia số bò như thế nào?

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 30/10/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 30/10/2020.

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

----------
Bài làm của bạn The Angry:

Với dữ liệu đã cho,ta có tổng số lít sữa bò người nông dân đấy thu hoạch là :

        1 + 2 + 3 + ..... + 25 = 325 ( l sữa )

Mỗi khu nông trại nhỏ thu hoạch được số lít sữa là :

        325 : 5 = 65 ( l sữa )

Có rất nhiều cách chia, ta có thể xếp như sau sao cho tổng lít sữa thu hoạch được là 65 lít sữa.

Dưới đây là một ví dụ:

Khu 1 : B25 , B1 , B24 , B2 , B13 .

Khu 2 : B23 , B3 , B22 , B5 , B12

Khu 3 : B21 , B4 , B20 , B6 , B14

Khu 4 : B19 , B7 , B18 , B10 , B11

Khu 5 : B17 , B9 , B16 , B8 , B15.


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
39 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: