Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 256

---------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 3/5/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 3/5/2019.  

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài làm của bạn Trà My:

Gọi thu nhập năm 2017 của anh Minh là a (đồng) 

Số tiền anh Minh tiết kiệm năm 2017 là:  a.10% = 0,1a (đồng)

Thu nhập năm 2018 của anh là : a + a.5% = 1,05a (đồng)

 Số tiền anh Minh tiết kiệm năm 2018 là: (1,05a).12% = 0,126a (đồng)

Số tiền tiết kiệm trong năm 2018 so với số tiền tiết kiệm năm 2017 là: \(\dfrac{0,126a}{0,1a}.100\%=126\%\)

Vậy số tiền tiết kiệm trong năm 2018 của anh Minh bằng 126% số tiền tiết kiệm năm 2017.


50 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: