OnlineMath - ngôi trường thứ hai của các bạn học sinh

Về việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

PV. Gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có đề cập rất nhiều đến Đề án đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, Ông có nhận xét gì về Đề án này?

TL: Đề án xuất phát từ việc phê phán cách dạy và học hiện nay là chú trọng việc truyền thụ kiến thức. tức là xuất phát từ các nội dung dạy học và lấy nội dung dạy học là chủ đạo, mọi hoạt động dạy và học đều xoay quanh việc làm sao truyền thụ nội dung đó cho học sinh. Đề án lần này dựa trên quan điểm khác, đó là việc dạy và học là phải chú trọng việc hình thành và phát triển kỹ năng, năng lực và phẩm chất của người học. Tức là đầu tiên phải xác định được nămg lực, phẩm chất cần có của sản phẩm đầu ra của giáo dục,sau đó việc việc dạy và học là tập trung vào phát triển và hình thành các năng lực và phẩm chất này cho người học. Hay nói cách khác, đầu tiên phải trả lời được câu hỏi chúng ta mong muốn đào tạo ra con người có những phẩm chất gì, làm được những gì; sau đó mới xác định nội dung là những gì và phương pháp dạy học như thế nào.

Nhưng cái khó nhất là làm thế nào để xác định được phẩm chất đầu ra của sản phẩm giáo dục (con người). Nếu nói chung chúng như là con người xã hội chủ nghĩa, có năng lực nghề nghiệp, v.v. thì chẳng thể nào xác định được nội dung và phương pháp dạy học cả

 

 


103 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm