Nguyen Ngoc Son
Trả lời
1

5 tháng 3 2017 lúc 10:50

đỗ thị hồng hoa 25 tháng 3 2017 lúc 17:58

42 . \(6^5\)

đỗ thị hồng hoa 25 tháng 3 2017 lúc 18:02

tính chất của phép nhân số nguyên là :tử nhân với tử mẫu nhân với mẫu

VD:\(\frac{2}{3}\).\(\frac{5}{6}\)=\(\frac{2.5}{3.6}\)=\(\frac{10}{18}\)

cách làm là như vậy đó , học tốt nha


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: