Đỗ Thị Kim Thư 2 tháng 2 2017 lúc 20:05

đồng biến 

 

Do THi THU VAN 27 tháng 3 2018 lúc 20:46

cho hai ham so y=2X2 co do thi la (p) va ham so y=X-1

A) ve (p) va (d) tren cung mot truc toa  do OXY 

B ) tim toa do giao diem cua (p) va (d) bang phep tinh


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: