ĐỖ TUẤN HƯNG 19/10 lúc 19:24

 

Gọi thương của phép chia này là A (A nguyên), thì ta có

10n2+n−10n−1=10n+11+1n−1

Để A nguyên thì n - 1 phải là ước của 1 hay (n - 1) = (1, -1)

=> n = (2, 0)

Huy Giang Pham Huy 08/11/2016 lúc 23:24

tự chia đc ko dễ mà

nè dư là (a+1)x+b

để 2 đa thức trên chia hết cho nhau thì 

(a+1)x+b=0

=>(a+1)x=0 và b=0

(a+1)x=0

a+1=0

a=-1

vậy a=-1 và b=0

giakhiemchit 30/11/2016 lúc 22:00

33

bùi ngọc minh 17/12/2016 lúc 17:41

chó

 


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: