khihoctap123 20 tháng 12 2017 lúc 20:47

\(x=\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{5}\)

khihoctap123 20 tháng 12 2017 lúc 20:48

chắc sai

 


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: