Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

phạm ngọc hiếu 22 tháng 6 2019 lúc 21:19
damn 
Jisoo 15 tháng 12 2019 lúc 21:28
Cái j

khihoctap123 20 tháng 12 2017 lúc 20:47
\(x=\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{5}\)
khihoctap123 20 tháng 12 2017 lúc 20:48
chắc sai 

Nguyễn Thùy Linh 22 tháng 7 2017 lúc 12:57
. đúng r á bn. Math mà... 
Jisoo 15 tháng 12 2019 lúc 21:30
Đúng rồi bn
Jisoo 15 tháng 12 2019 lúc 21:30
Ko có môn nào khác

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: