Vo Thuy Doanh 9 tháng 8 2018 lúc 15:46

Hello . I'm Hewon Doanh . My Family is from America.Nice to meet you

 

Hoàng Thị Thu Huyền Quản lý 26 tháng 10 2016 lúc 9:24

Co giảng cho con nhé.

Khi thay x = 5, y = 3 vào biểu thức A, ta có: \(A=\left(2\times5+5\times3\right):5=25:5=5.\)

Đỗ Đăng Chiến 26 tháng 10 2016 lúc 16:25

5

 

Vu Nguyen Minh Quan 26 tháng 10 2016 lúc 19:46

 9

songku 25 tháng 10 2016 lúc 19:46

cố gắng kiềm chế

Đỗ Phúc Thiên 26 tháng 10 2016 lúc 20:21

khóc đi

Đỗ Duy Nghĩa 26 tháng 10 2016 lúc 22:33

cứ khóc đi đừng giả vờ!hí hí!!!!


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: