Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Đức Huân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Đức Huân

Phạm Đức Huân
Watashinoie e kon\'nichiwa

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:35:01
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 13:22:42
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:07:08
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:35:33
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 11:32:12
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 11:39:33
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 12:45:48
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 11:39:05

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:43:45
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 11:41:30
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 18:49:22

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:45:55
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 11:38:15
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:12:33
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:30:10
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:07:33
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:32:38
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:05:47
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:28:30
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:39:35
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:42:18
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 16:33:33
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 16:29:20
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 16:31:16
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 11:55:20
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 12:17:31
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 13:23:58
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 18:33:36
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 18:40:23
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 18:43:02
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:29:41
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:34:18
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:32:28
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:39:35
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 12:31:54
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 11:42:08
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 12:31:17
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:39:15
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 12:35:21
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 12:44:00
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:39:47
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:05:39
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 08:47:00
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:02:37
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:03:12
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 21:06:28
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:43:52
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 11:51:28
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 12:36:19
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 20:47:57
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:09:38
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 11:11:18
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 12:44:44

Điểm thi

Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-28 12:11:56
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-15 20:41:32
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-15 18:49:47
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:16:32
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:12:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:06:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-07 19:03:35
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-07 18:56:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-07 18:52:33
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-22 13:27:44
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 20:03:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:59:42
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:50:41
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:46:33
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:43:47
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:40:52
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 19:03:54
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-21 18:58:22
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 18:51:37
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-21 14:46:42
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 14:42:08
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-10-04 13:18:56