Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen ly binh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen ly binh

nguyen ly binh
VAN PHUONG Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyen ly binh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:09:15
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:12:27
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:20:07
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 14:36:37
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:42:44
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:01:09
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:05:48
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:53:13
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:29:29
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:33:55
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:37:21
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:36:17
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:32:10
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:23:30
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:32:19
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:58:38
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 20:29:31
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:50:42
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 19:47:50
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 19:47:15
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:17:08
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 19:25:35
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 19:33:47
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:25:25
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:54:35
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:56:30
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:32:12
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:38:45
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:52:58
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:36:20
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:43:49

Luyện văn - Tiếng Việt

63 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6300

nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:34:57
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:37:06
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:41:25
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:27:22
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:30:47
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:34:39
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:39:52
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:46:36
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:51:48
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:56:36
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:09:11
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:14:15
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:21:11
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:27:30
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:30:01
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:36:21
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 18:46:43
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:12:50
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:18:54
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:35:20
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:31:23
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:31:25
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:36:49
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:41:55
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:48:07
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:55:24
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:01:09
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:16:35
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:25:54
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:15:36
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:22:14
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:29:39
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:33:49
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:08:35
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:20:54
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:28:18
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:30:54
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:39:09
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:18:00
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:11:55
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:28:41
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:34:52
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:37:43
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:43:34
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 16:45:35
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:24:35
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 14:42:04
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 14:44:01
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 19:53:32
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 20:45:41
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 19:57:57
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 19:52:13
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:21:48
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:16:09
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:23:10
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:19:37
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:31:29
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:40:16
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:16:29
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:04:25
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 19:33:13
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 19:21:07
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:13:20

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:43:32
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:02:08
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 15:11:12
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 15:20:25
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:02:42
nguyen ly binh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:30:40

Điểm thi

nguyen ly binh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-20 15:46:39
nguyen ly binh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 15:37:43