Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vu Dang Toan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vu Dang Toan

Vu Dang Toan
2222222222222222222222222222222222222222222222222222

Luyện toán

302 -Trung bình 7.84 - Tổng điểm 36208

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 19:50:31
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 19:08:22
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 11:48:13
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 20:18:31
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 14:20:42
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 19:02:22
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 21:11:33
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 20:29:27
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 19:47:33
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:15:17

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 6.13 - Tổng điểm 184

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 20:47:35

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 8.42 - Tổng điểm 842

Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:22:41
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:25:38
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 22:13:56
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:18:20
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:13:35
Vu Dang Toan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:23:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-25 20:52:08
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-17 19:58:19
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:28:20
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-03 21:21:29
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-08 20:41:07
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-19 16:04:57
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-17 20:40:50
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 19:31:32
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-15 16:35:31
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 20:38:40
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-14 10:41:28
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-14 10:13:23
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 20:35:56
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-12 20:14:05
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-11 20:09:48
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-11 15:42:31
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-09 21:07:36
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-06 16:13:40
Vu Dang Toan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-04 09:38:24