Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN ĐỨC VINH. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN ĐỨC VINH

NGUYỄN ĐỨC VINH
CHÀO TẤT CẢ CÁC CON VỢ

Luyện toán

62 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6200

NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:51:16
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:45:32
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:23:34
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:16:48
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:39:32
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:48:23
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:51:02
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:20:13
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:33:27
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 16:54:02
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 17:22:24
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 17:23:14
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 11:10:02
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 22:40:08
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 22:20:22
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:18:41
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:36:03
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:41:43
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:55:09
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:58:38
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:51:10
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:11:17
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 22:25:43
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:37:39
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:47:55
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:21:54
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:36:54
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:07:52
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:25:09
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 11:07:12
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 11:33:24
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:52:45
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:10:28
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:36:07
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:04:06
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 21:42:09
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:31:47
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 21:48:49
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 22:16:41
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:06:27
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:30:04
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:44:37
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:55:49
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:08:24
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:33:03
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 21:42:13
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 22:16:24
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 21:27:11
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:30:52
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 22:44:23
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:25:26
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:33:02
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 22:04:52
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 22:10:48
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 22:22:24
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 22:49:16
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 21:29:01
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 22:22:23
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 11:20:23
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 11:21:11
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 11:25:32
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:17:27

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 21:01:55
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:51:14
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:33:27
NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:03:41

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN ĐỨC VINH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:30:16

Điểm thi

NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 21:24:00
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:02:23
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-19 19:50:24
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-11 21:16:51
NGUYỄN ĐỨC VINH làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-28 20:36:16