Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Quỳnh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Quỳnh Chi

Nguyễn Trần Quỳnh Chi
Hế lô các bạn !!!!!!!!!!!

Luyện toán

94 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9400

Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:39:04
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:07:28
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:44:38
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:44:38
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:01:56
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:04:04
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:07:31
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 17:13:33
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 13:59:04
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:09:27
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:10:36
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:12:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:14:14
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:17:29
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:18:40
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:29:03
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:30:55
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:33:30
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 18:57:26
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 18:53:00
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:48:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:52:22
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 18:00:12
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:55:21
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 18:46:13
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:28:38
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:59:30
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 22:01:33
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:01:17
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 22:19:09
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:00:10
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 22:21:46
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:56:33
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 22:24:09
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:52:19
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:28:42
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:43:32
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:51:54
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 18:00:48
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:52:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:49:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 14:16:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 14:26:08
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:56:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:06:15
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 15:05:19
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 20:11:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 20:08:59
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:38:53
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:46:37
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:21:18
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:03:28
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:09:19
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 13:31:54
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:27:47
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 18:35:39
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:36:29
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:05:09
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:58:27
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:22:31
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:03:09
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:33:45
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:24:46
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:43:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:35:30
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:29:12
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:33:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 13:56:40
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:20:50
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 22:14:31
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 23:26:05
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:26:13
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:18:58
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 23:39:15
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:58:17
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:42:50
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:16:06
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 18:07:09
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:29:00
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:35:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:51:55
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 15:02:56
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 21:04:36
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 11:58:13
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:11:01
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 18:30:56
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:57:08
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 17:36:52
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 22:17:21
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 10:50:45
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:38:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 21:08:09
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 22:23:25
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 22:42:33

Luyện văn - Tiếng Việt

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:14:13
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:40:54
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 17:55:48
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 18:19:23
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:56:04
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:05:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:20:19
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:31:38
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:40:02
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:15:03
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:18:09
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 18:54:55
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 22:08:45
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 22:33:55
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:33:17
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:59:59
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:12:56
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:15:53
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:24:07
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:24:04
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:37:31
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:51:21
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:05:47
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:18:59
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:29:25
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:03:07
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:12:54
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:25:47
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:31:13
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:28:33
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:37:56
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:47:00
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 19:13:53
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:34:46
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:45:35
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 18:58:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:11:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:25:44
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:07:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:21:07
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 17:58:07
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 11:58:03
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 12:04:58

Luyện Tiếng Anh

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 15:43:40
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 22:00:01
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:35:31
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:33:54
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:39:22
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:48:49
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:50:12
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:11:26
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:10:13
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:13:06
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:17:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:18:08
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:22:29
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:28:14
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:30:42
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:36:02
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:40:36
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:44:41
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:56:25
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:43:19
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:47:46
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:49:23
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:01:36
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:14:49
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:18:49
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:23:54
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 11:28:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:02:37
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:10:19
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:31:17
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:54:14
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:35:18
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:36:45
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:38:55
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:42:01
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 17:48:46
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:21:58
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:06:52
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:18:20
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:21:24
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:30:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 18:11:59
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 18:23:51
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:21:31
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:34:10
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:40:12
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:40:58
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:46:11
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:33:08
Nguyễn Trần Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:55:41

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-16 17:41:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 17:36:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:24:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:21:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:18:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-15 22:00:21
Nguyễn Trần Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-15 21:39:44