Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đàm Phương Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đàm Phương Anh

Đàm Phương Anh
Chào ,bạn đã ghé thăm nhà của mình

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:01:41
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:11:58
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 14:46:24
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:26:15
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:23:04
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:20:22
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:09:59
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:07:51
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 19:13:48
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 17:13:48
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 18:12:17
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 21:41:35
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:54:55
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:53:36
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 22:13:24
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:47:27
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:21:33
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:34:14
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:48:56
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 17:51:59
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 23:09:20
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:28:06
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:46:13
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 18:21:23
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:43:55
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:32:42
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:50:15
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 23:05:04
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:43:07
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:44:16
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:28:25
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:18:45
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:45:53
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 20:12:33
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 11:53:51
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:14:10
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 22:33:14
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:35:34
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 22:27:05
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 22:23:30
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 17:46:11
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 22:29:33
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 19:38:01
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 22:23:33
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 08:33:25
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 22:27:01
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 22:18:31
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:01:17
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:01:27
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:17:06
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:41:00
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:34:43
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 09:37:28
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 09:07:55
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 21:41:23
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 19:18:27
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:55:23
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:27:44
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 22:12:03
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 22:03:14
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 22:11:53
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 19:59:00
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 20:41:09
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 20:57:46
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:18:13
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 19:34:53
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:28:10
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 17:13:27
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 22:26:40
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 19:22:26
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 21:33:03
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:27:03
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 22:36:06
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:48:33
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:06:49

Luyện văn - Tiếng Việt

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:14:48
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:00:10
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:53:03
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:32:59
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:22:40
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:47:53
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:23:47
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:32:04
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:25:03
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:34:25
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:38:25
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:43:38
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:14:08
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 19:58:57
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 16:55:16
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:17:50
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:56:56
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:08:23
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:13:55
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:46:43
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:56:31

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 19:58:24
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:26:02
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 20:29:41
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:26:42
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:57:44
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:58:26
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:01:49
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:02:23
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:07:58
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 17:09:21
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:24:29
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:31:55
Đàm Phương Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:27:27

Điểm thi

Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:18:07
Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-27 10:00:05
Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 09:56:08
Đàm Phương Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-26 20:36:35