Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thảo My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thảo My

Nguyễn Thảo My
Lô, Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của tui !!!

Luyện toán

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:50:08
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 21:59:07
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:38:12
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 22:17:14
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:27:41
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 23:07:42
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:38:48
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:09:47
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:21:27
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:49:06
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:01:33
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 23:07:12
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:53:50
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:27:00
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 10:16:43
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:43:18
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:33:26
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:25:10
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:19:36
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:55:19
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 18:01:27
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 11:27:20
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 22:36:03
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 10:25:19
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 21:19:30
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:30:53
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 20:13:33
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 22:38:54
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 17:34:20
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 22:34:15
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 21:25:38
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 17:29:45
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:31:36
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 12:38:31
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 12:36:40
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 18:11:51
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 12:14:00
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 20:45:09
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 21:55:49
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:45:50
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:14:31
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:21:57
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 11:43:22
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:06:05
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 21:26:29
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 18:06:16
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:33:00
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 21:26:44
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:46:37
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 21:12:13
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 22:07:55
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:29:57
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:27:37
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 21:11:55
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 22:23:04
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 23:03:26
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 21:13:27
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 21:49:46

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:45:57
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 22:25:43
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:35:23
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 11:04:33
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:10:26
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 10:50:48
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:40:47
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 22:20:14
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 22:16:02
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:03:15
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:58:47
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:58:49
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:14:06
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:20:35
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 22:18:47
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:35:24
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:17:15
Nguyễn Thảo My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 23:50:43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-30 21:10:12
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-30 20:54:53
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-29 22:31:06
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-29 22:14:14
Nguyễn Thảo My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 17:08:37