Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Tuấn Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Tuấn Anh

Nguyễn Văn Tuấn Anh
I want to fulfill my dream ! Q=mcDeltat ;; E=mc^2;; Định luật 1 Newton: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều. Định luật 2 Newton: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác động lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá trị, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. P=F/s (Áp suất);; tan Alpha= Sin Alpha/ Cos Alpha .... ;; F1.d1= F2.d2 (cân = momen lực);;; Ôm: I=U/R;;; Tiêu cự : f=OF=OF`

Luyện toán

2 -Trung bình 6.12 - Tổng điểm 490

Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:13:05
Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:06:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 13:00:28
Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 10:27:36
Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 13:24:04

Điểm thi

Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-12 14:29:36
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-12 14:26:08
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-21 22:28:42
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 22:10:20
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-08 13:33:12
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-20 14:44:58
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-19 23:06:14
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-17 22:46:47
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-23 22:53:41