Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Tuấn Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Tuấn Anh

Nguyễn Văn Tuấn Anh
I want to fulfill my dream !

Luyện toán

2 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 510

Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 16:13:05
Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:06:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 13:00:28
Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 10:27:36
Nguyễn Văn Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 13:24:04

Điểm thi

Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-12 14:29:36
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-12 14:26:08
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-21 22:28:42
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 22:10:20
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-08 13:33:12
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-20 14:44:58
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-19 23:06:14
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-17 22:46:47
Nguyễn Văn Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-23 22:53:41