Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm việt hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm việt hà

phạm việt hà
Mọi người ơi mọi người đi chơi đê mọi người ê! 😎😎😎😎😎🤗🤗🤗🤗🤗🙁🙁🙁🙁🙁🙁😸😸😸😸😸

Luyện toán

6 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 944

phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 19:28:49
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 17:08:56
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 09:26:37
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 15:14:55
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 14:07:46
phạm việt hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 18:07:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 16:37:37
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 23:04:23
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 22:38:59
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-14 20:26:08
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-12 21:39:36
phạm việt hà làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-07 20:25:12
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-03 15:39:21
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 15:33:14
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-03 08:17:56
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-02 19:22:25
phạm việt hà làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:37:27
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:33:51
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:32:10
phạm việt hà làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 14:30:06