Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dragon Ball Super. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dragon Ball Super

Dragon Ball Super
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 688

Lần cuối làm bài: 2017-04-24 20:36:56
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 11:46:50
Dragon Ball Super đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 10:44:44
Dragon Ball Super đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 06:49:22
Dragon Ball Super đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 11:20:59
Dragon Ball Super đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích đa giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 11:47:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-06 07:58:35
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-01 08:40:32
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 20:40:44
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 20:34:38
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-10 11:29:05
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:30:08
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-09 20:28:02
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 19:46:16
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 19:44:16
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 19:42:29
Dragon Ball Super làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-22 14:23:51