Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với truong tien phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

truong tien phuong

truong tien phuong
năm nay mình học lớp 6D trường thcs. mình rất hân hạnh khi gặp các bạn!thank!

Điểm thi

truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-25 12:30:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-25 12:27:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-25 12:26:02
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-04 10:10:26
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-04 10:06:51
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-04 10:01:12
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:55:17
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:52:49
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:51:10
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:49:26
truong tien phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:46:27

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 13:08:03
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 12:02:55
Lần cuối làm bài: 2017-01-09 11:41:40
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 13:14:06
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 13:33:14
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 13:04:16
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 11:26:34
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 12:23:42
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 11:58:58
truong tien phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 08:54:45