Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thanh Truc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thanh Truc

Thanh Truc
.

Luyện toán

6 -Trung bình 6.57 - Tổng điểm 1707

Thanh Truc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-02-20 15:53:14
Thanh Truc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 18:33:06
Thanh Truc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 19:43:15
Thanh Truc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 19:48:17
Thanh Truc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 18:20:56
Thanh Truc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 15:45:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.70 - Tổng điểm 54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-13 15:31:45
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-07 19:34:58
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-22 14:19:15
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-22 14:17:59
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-21 19:22:36
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-21 19:19:21
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-08 18:42:45
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-01 08:47:01
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-01 08:26:35
Thanh Truc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-01 08:21:36