Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tran tien thinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tran tien thinh

tran tien thinh
Hello! Welcome to my house!

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 16:21:31
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 16:39:16

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 22:17:56
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 20:12:04

Luyện Tiếng Anh

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:05:19
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:06:47
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:04:23
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:03:54
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:34:38
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:30:51
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:32:55
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:06:57
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:35:45
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:31:20
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:39:27
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:28:07
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:12:17
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:20:09
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:01:26
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:10:33
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:00:35
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:30:12
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:29:03
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:15:34
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 19:53:51
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:26:23
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:44:16
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:24:00
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:25:03
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:20:29
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:05:43
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 12:59:57
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 19:56:27
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:50:56
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:52:03
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:53:00
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:54:32
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:56:43
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:30:06
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:47:39
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:03:15
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:37:13
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:03:12
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:30:09
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:09:34

Điểm thi