Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tran tien thinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tran tien thinh

tran tien thinh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.94 - Tổng điểm 147

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 95

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 3343

tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:09:34
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 22:49:55
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:37:13
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 13:03:15
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:47:39
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:58:49
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:56:43
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:54:32
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:53:00
tran tien thinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:52:03

Điểm thi

tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:04:18
tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:59:09
tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:56:05
tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 20:54:25
tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-29 20:39:55
tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:27:36
tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:23:26
tran tien thinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:18:10