Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huyền Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huyền Trang

Nguyễn Huyền Trang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:03:06
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 16:51:38
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:51:05
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:32:02
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:49:57
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:48:57
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 14:52:27

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 14:35:51

Luyện Tiếng Anh

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 20:57:48
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:00:15
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 20:53:43
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 22:08:56
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 16:29:48
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:29:11
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:32:58
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:42:13
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 16:33:45
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 16:43:35
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:56:07
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:58:32
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:58:52
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 16:00:29
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 16:01:36
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 17:12:57
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 17:19:21
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 17:22:14
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 14:49:47
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 20:15:04
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 20:22:15
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 20:26:37
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 14:46:33
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:12:52
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 09:25:00
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 09:29:06
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 09:32:22
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 09:41:22
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 09:44:12
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:15:30
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:18:49
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:20:32
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:26:12
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 18:42:04
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 18:50:33
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 18:52:10
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:05:03
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:50:28
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 10:00:08
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:04:09
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 14:39:17
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:15:52
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 17:18:29
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:25:54
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 15:27:51
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 13:03:43
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 13:06:35
Nguyễn Huyền Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:04:03

Điểm thi

Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-15 16:11:07
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-15 16:04:26
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-30 15:41:41
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-30 15:36:51
Nguyễn Huyền Trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-30 15:29:47