Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ)

ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ)
Hello good moning,afternoon and evening cả nhà ai chơi free fire kb mk nha id là 1252677114
  • Tên: ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ)
  • Đang học tại: Trường THCS Lưu Khánh Đàm
  • Địa chỉ: Huyện Hưng Hà - Thái Bình
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:06:19
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 19:36:03
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 19:11:44
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:56:05
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:18:02
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:49:05
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 20:54:46
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:51:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:15:30
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:01:51
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:14:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:34:59
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:36:21
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:05:30
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 14:41:41

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:07:14

Luyện Tiếng Anh

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:21:17
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:24:49
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:29:05
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:36:49
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 19:57:34
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:02:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:04:29
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:04:57
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:07:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:10:55
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 13:39:28
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:46:31
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:51:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:01:17
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:02:11
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:31:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:02:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:50:23
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:47:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:53:00
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:38:15
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:24:31
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:46:45
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:54:19
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:34:40
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:35:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:51:43
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:59:01
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:29:41
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:12:07
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:38:19
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:43:53
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:50:18
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 19:04:53
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:02:24
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:23:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:30:57
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:53:56
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:55:26
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:29:10
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:37:50
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:40:55
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:52:42
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:43:38
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:11:43
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:32:30
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:29:38
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 20:13:02
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:24:53
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:42:56
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 13:34:46
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:39:21
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:35:31
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 13:21:56
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:28:45
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:42:40
ᴳᵒᵈ乡ɭσηɠff²⁰⁰⁸⁀ᶦᵈᵒᶫ(ⒽⓉⒻⒻⓉⒺⒶⓂ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 21:35:36
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:07:13

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 19:01:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-22 19:21:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 21:12:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:34:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-30 20:25:15