Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tố Uyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tố Uyên

Nguyễn Tố Uyên
Hi! My name is Uyên I am a student at Vũ Thị Thục Secondary school I am in grade 7 ,class 7a

Điểm thi

Luyện toán

10 -Trung bình 6.75 - Tổng điểm 1215

Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2014-09-30 12:06:54
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2014-10-10 20:41:55
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 21:17:11
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-10 20:39:26
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 12:52:17
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2014-10-29 22:30:46
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 21:02:31
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-02-09 13:04:34
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 09:27:32
Nguyễn Tố Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 19:15:49