Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với con chó đây. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

con chó đây

con chó đây
!

Điểm thi

con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2015-12-13 11:20:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-04 21:07:05
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-05 14:58:37
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-20 16:06:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-14 19:25:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-07 15:35:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-30 18:57:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-29 17:40:47
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-03 14:59:11
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-03 14:45:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-03 14:40:29
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-03 14:35:27
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-02 17:13:13
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-01 22:09:24
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-01 07:00:08
con chó đây làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-01 06:52:55

Luyện toán

176 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 19013

con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-13 16:09:10
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 20:56:39
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 16:12:49
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-06-08 10:50:28
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2014-08-13 09:00:11
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính dạng 6+5, 26+5, 36+15
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 20:14:52
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 16:56:34
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-06-08 11:00:38
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2015-06-09 15:55:51
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-09-23 15:24:55