Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với con chó đây. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

con chó đây

con chó đây
!

Điểm thi

Luyện toán

176 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 19013

con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-13 16:09:10
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 20:56:39
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 16:12:49
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-06-08 10:50:28
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2014-08-13 09:00:11
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính dạng 6+5, 26+5, 36+15
Lần cuối làm bài: 2014-08-16 20:14:52
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-02-28 16:56:34
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-06-08 11:00:38
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2015-06-09 15:55:51
con chó đây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-09-23 15:24:55