Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mizamizu Mitsuha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mizamizu Mitsuha

Mizamizu Mitsuha

Luyện toán

6 -Trung bình 7.94 - Tổng điểm 715

Mizamizu Mitsuha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:57:05
Mizamizu Mitsuha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 20:34:34
Mizamizu Mitsuha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 20:13:29
Mizamizu Mitsuha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 17:02:32
Mizamizu Mitsuha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-02-25 12:26:26
Mizamizu Mitsuha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 21:07:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 6.58 - Tổng điểm 263

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-12 08:41:01
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-10 10:08:57
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-16 21:04:23
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-16 21:01:52
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-16 20:57:50
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-02-16 19:53:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-16 19:50:00
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-15 10:33:17
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-15 10:30:58
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-13 19:57:20
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-13 19:48:02
Mizamizu Mitsuha làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-13 19:44:27