Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Long Trường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Long Trường

Nguyễn Long Trường
ai vào trang của tao là con chó

Luyện toán

5 -Trung bình 5.55 - Tổng điểm 1388

Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:06:04
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:49:53
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 21:15:38
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 16:03:43
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 20:14:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 8.15 - Tổng điểm 1957

Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:57:09
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:48:14
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:43:31
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:35:59
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:52:05
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:43:54
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:29:06
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:20:11
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:11:29
Nguyễn Long Trường đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:09:09

Điểm thi

Nguyễn Long Trường làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-16 21:41:02
Nguyễn Long Trường làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-08 22:24:42