Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn tiến an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn tiến an

nguyễn tiến an
có ai muốn kết bạn với mình không ?

Luyện toán

0 -Trung bình 6.51 - Tổng điểm 586

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.50 - Tổng điểm 55

Luyện Tiếng Anh

24 -Trung bình 9.72 - Tổng điểm 2527

nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:42:57
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:54:14
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:21:29
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:51:45
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:44:27
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:41:31
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:07:11
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:59:16
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:51:07
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:45:10

Điểm thi

nguyễn tiến an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:56:41
nguyễn tiến an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-09-25 22:23:55