Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn tiến an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn tiến an

nguyễn tiến an
xin chào tất cả mọi người!

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:11:32
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:17:47
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:24:41
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:30:01
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:42:22

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:58:00

Luyện Tiếng Anh

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:21:09
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:49:51
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 22:23:08
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 22:03:16
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 21:05:02
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 22:06:09
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:53:46
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:48:59
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:52:05
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:53:42
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 22:04:48
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 22:31:27
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 22:35:09
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 22:39:30
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:45:10
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:51:07
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:59:16
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:07:11
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:41:31
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:44:27
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 09:51:45
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:21:29
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 20:56:25
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:00:09
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:16:26
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:17:16
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:26:30
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:14:06
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:23:32
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:54:14
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 21:18:29
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 21:21:59
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 20:53:48
nguyễn tiến an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:42:57

Điểm thi

nguyễn tiến an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-19 21:46:52
nguyễn tiến an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:56:41
nguyễn tiến an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-09-25 22:23:55