Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thảo Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thảo Nguyên

Hoàng Thảo Nguyên
Thiên Bình 2k8!

Luyện toán

64 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6400

Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 19:10:05
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 12:23:24
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 11:14:50
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:25:47
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 09:54:28
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 10:40:39
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:22:34
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:18:21
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:59:55
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:17:38
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:14:06
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:31:50
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 11:54:52
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:07:59
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 14:21:09
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:26:12
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:27:36
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 10:54:22
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:04:37
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 14:18:19
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 11:58:36
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 12:00:15
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:12:06
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 14:04:05
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 11:23:36
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 11:08:33
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 11:48:38
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:18:49
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 13:55:41
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:45:33
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:05:10
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:14:16
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:28:27
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:21:56
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:57:33
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:04:29
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:11:27
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:23:42
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 11:58:57
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 18:09:16
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 11:11:23
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 19:50:12
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:50:32
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:16:17
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 21:01:27
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 09:26:11
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 18:52:18
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:37:07
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:19:07
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 18:08:14
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 14:00:47
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:15:38
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 13:19:51
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 19:23:40
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:09:56
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 18:14:25
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 11:30:59
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 11:51:27
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:34:56
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 11:49:32
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 18:43:45
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 09:49:14
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:06:32
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:29:19

Luyện văn - Tiếng Việt

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:01:38
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:05:53
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:03:53
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 19:12:55
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 11:58:10
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 19:25:22
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 11:48:59
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 12:52:02
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 10:03:09
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:02:46
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:08:25
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:11:50
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:21:11
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:31:47
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:15:39
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 10:22:47
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:27:08
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:30:00
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 13:29:25
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:40:26

Luyện Tiếng Anh

77 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7700

Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 18:22:38
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:02:03
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:57:51
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:01:34
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:58:23
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:01:17
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:59:23
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:51:30
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:51:01
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 10:32:50
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:55:07
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:00:01
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:00:35
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:00:55
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:55:13
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:55:28
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:05:27
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:03:25
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:02:58
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:50:42
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:26:05
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:28:51
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:25:45
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:36:33
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:22:12
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:26:05
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:32:33
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:25:25
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:25:51
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:34:23
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 11:20:37
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:30:56
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:51:40
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:33:01
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:34:54
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:33:22
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:54:52
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:33:37
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:50:24
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:58:50
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:33:48
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:49:59
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:32:31
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:49:38
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:43:39
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:49:26
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:24:45
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:37:21
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:56:41
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:52:46
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:31:34
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:53:51
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:53:59
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:22:17
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:31:51
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:54:32
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:21:53
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:22:07
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:19:48
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:20:08
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:32:11
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:54:14
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:46:19
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:54:34
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:54:04
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:41:44
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 18:34:24
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 18:14:02
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:54:00
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:49:32
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:55:37
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 18:54:51
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 12:09:10
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:58:34
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 14:30:08
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 10:31:30
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:04:28

Điểm thi

Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-18 22:22:47
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-16 18:44:29
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-17 19:40:39
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:39:30
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:16:51
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:35:35
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 18:27:21
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-14 20:53:42
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:39:53
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:30:14
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:26:23
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:20:16
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:13:09
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:03:07
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-29 09:42:23
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-29 09:26:07
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-29 09:15:33
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-28 11:14:28
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-28 08:48:55