Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thảo Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thảo Nguyên

Hoàng Thảo Nguyên
Thiên Bình 2k8!

Luyện toán

13 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 1569

Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 19:50:32
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 19:50:12
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 11:49:32
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 11:14:50
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 11:51:27
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 11:30:59
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 18:14:25
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:09:56
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 11:58:57
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 11:11:23

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 5.70 - Tổng điểm 456

Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:40:26
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 13:29:25
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:30:00
Hoàng Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 10:22:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-18 22:22:47
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-16 18:44:29
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-17 19:40:39
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:39:30
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:16:51
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-15 19:35:35
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 18:27:21
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-14 20:53:42
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:39:53
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:30:14
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:26:23
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:20:16
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:13:09
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 20:03:07
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-29 09:42:23
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-29 09:26:07
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-29 09:15:33
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-28 11:14:28
Hoàng Thảo Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-28 08:48:55