Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thảo Ly. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thảo Ly

Hoàng Thảo Ly
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Hoàng Thảo Ly làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-12 11:12:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-18 17:57:01
Hoàng Thảo Ly làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-18 17:53:50
Hoàng Thảo Ly làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-08-28 16:45:36
Hoàng Thảo Ly làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-25 13:30:23

Luyện toán

11 -Trung bình 8.89 - Tổng điểm 1245

Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 17:31:29
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 09:51:24
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 17:53:22
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 17:38:54
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 17:49:42
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 17:52:57
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 18:58:44
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 17:33:58
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 18:17:47
Hoàng Thảo Ly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 18:12:17