Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dinhthimythuan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dinhthimythuan

dinhthimythuan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

91 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9100

dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 07:56:59
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:04:03
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 15:08:58
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:18:45
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:00:55
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:01:31
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 14:49:15
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 14:52:54
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 20:31:37
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:59:48
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:15:41
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 16:33:03
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:51:56
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 17:02:30
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 09:42:23
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 10:37:25
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:23:47
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:43:34
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:03:40
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:41:09
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 08:58:43
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:11:23
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:25:36
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 08:23:28
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:46:06
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 08:55:40
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:34:44
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:10:39
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:34:34
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 15:08:25
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:30:58
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:59:57
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:46:24
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:09:25
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:47:05
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:19:35
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:16:06
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:46:15
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:31:19
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:16:17
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 09:38:04
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:40:15
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:26:59
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:09:58
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:19:21
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:27:10
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:23:32
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:36:11
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:28:22
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 20:58:05
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 09:56:16
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 10:16:26
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 16:23:57
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 08:40:08
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:32:23
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 15:30:05
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 08:37:14
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:05:09
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:45:49
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:37:51
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:24:34
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:02:49
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:59:51
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:56:11
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:29:36
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:41:02
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:48:44
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:54:17
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 20:02:21
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 20:12:12
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:30:08
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:57:24
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 08:10:02
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:16:06
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 15:15:22
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 08:40:36
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:17:28
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 07:48:04
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:03:08
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:09:25
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:14:00
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:15:02
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:30:49
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 15:41:44
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 14:06:39
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:41:26
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:47:39
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 14:59:57
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 09:18:53
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 09:29:18
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:37:26

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 07:58:23
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 08:12:56
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:48:33
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:55:35
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 08:28:47
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:54:38
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:03:31
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:55:52
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 21:09:19
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:28:36
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:36:46
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 20:59:46

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:03:03
dinhthimythuan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:25:59

Điểm thi

dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-14 09:21:55
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 16:21:29
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-14 20:06:30
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-21 08:33:01
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-06 20:44:14
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 15:45:17
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-23 21:06:31
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-23 20:43:18
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-23 20:57:03
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-23 20:47:06
dinhthimythuan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-02 20:23:02