Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tạ Minh Hồng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tạ Minh Hồng

Tạ Minh Hồng
Hello!!! Hôm nay đương bận, hẹn ngày khác lại đến. see you tomorrow!

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 13:48:07
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 19:41:23
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 17:51:12
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 10:12:50
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 10:14:23
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 15:14:10
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:06:36
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 16:04:10
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 17:50:25

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 10:16:21
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:44:27
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:18:22
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 13:04:39
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 16:28:29

Luyện Tiếng Anh

82 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8200

Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 16:51:41
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:35:34
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:35:48
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:37:56
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:29:10
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:29:23
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:56:06
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:24:55
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:25:05
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:56:19
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:30:14
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:25:30
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:46:28
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:29:46
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:31:01
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:30:01
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:58:59
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:58:01
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:33:44
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:33:27
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:23:29
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:23:16
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:47:46
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:28:25
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:28:46
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:30:32
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:29:00
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:50:44
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:23:42
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:24:11
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:47:35
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:34:07
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:31:22
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:34:22
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:34:36
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:32:16
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:32:46
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:55:31
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:31:22
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:30:58
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:53:23
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:35:19
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:57:35
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:33:20
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:24:43
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:35:05
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:24:11
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:25:17
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:28:16
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:27:46
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:21:07
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:30:56
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:27:24
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:22:24
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:29:31
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:29:49
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:23:44
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:26:15
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:26:29
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:07:34
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:09:15
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:11:35
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:17:37
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 16:48:34
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 16:49:11
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:47:08
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time! - Reading: an autobiography of Milly's family
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:37:42
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:35:42
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 10:18:30
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 18:17:24
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:18:50
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 16:22:51
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:23:16
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:45:48
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:30:41
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:14:58
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:18:15
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:24:36
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 08:55:44
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:28:02
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 10:16:39
Tạ Minh Hồng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 09:29:47

Điểm thi

Tạ Minh Hồng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-09 11:09:05
Tạ Minh Hồng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 15:05:42
Tạ Minh Hồng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 15:00:08
Tạ Minh Hồng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 14:56:11