Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn
fuck you

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 11:43:40
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:52:39
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:33:24
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:51:48
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:07:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 20:59:41
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:32:36
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:14:02
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:20:07
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:26:32
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 17:34:25
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 16:50:36
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:11:24
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:15:01
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:42:18
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:28:22
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:28:55
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:24:20

Điểm thi

Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:38:23
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 21:46:38
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-21 11:31:14
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 16:38:32
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 16:32:01