Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Sơn

Nguyễn Hoàng Sơn
I love Viet Nam

Luyện toán

5 -Trung bình 4.54 - Tổng điểm 1180

Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:07:30
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:51:48
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:52:39
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:33:24
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 11:43:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.93 - Tổng điểm 511

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 1486

Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:24:20
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:42:18
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:15:01
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:11:24
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 16:50:36
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 17:34:25
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:26:32
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:20:07
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:14:02
Nguyễn Hoàng Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:32:36

Điểm thi

Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:38:23
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 21:46:38
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-21 11:31:14
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 16:38:32
Nguyễn Hoàng Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 16:32:01