Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Băng Hải Tặc Death. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Băng Hải Tặc Death

Băng Hải Tặc Death
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-22 14:30:52
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-12 20:18:03
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-07 16:02:12
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 20:58:24
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 20:53:27
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:23:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:22:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:20:11
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:19:24
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:17:28
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:14:57
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:12:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:10:00
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:08:29
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:07:47
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:06:29
Băng Hải Tặc Death làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 03:04:16