Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần quang minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần quang minh

trần quang minh
https://olm.vn/

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:10:55
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 18:53:15
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:21:12
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 18:51:11
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:49:46
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:40:37
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 21:43:24
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:25:09
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:45:20
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:14:03
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:40:23
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 21:00:15
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:36:09

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 21:38:59
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 14:34:51
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:12:30
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:00:11
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 20:56:26

Luyện Tiếng Anh

115 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11500

trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:48:20
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:38:17
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 18:52:43
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:14:23
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:08:49
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 20:47:24
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:20:00
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:40:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:16:58
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:55:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:19:38
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:55:21
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:52:53
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:14:47
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 11:44:44
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 18:49:23
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:57:26
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:21:47
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 19:42:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 21:24:13
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:20:37
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 18:29:40
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:51:38
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:16:27
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:49:50
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:23:03
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:40:48
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:45:50
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 20:54:53
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:33:55
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:16:36
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:23:36
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 18:55:46
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:47:04
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 19:26:28
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 18:51:26
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:09:11
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:29:17
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:43:51
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:08:22
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:19:24
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:20:37
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:09:47
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:27:17
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:52:28
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:11:45
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:07:27
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:54:03
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:19:47
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:03:19
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:36:07
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:09:03
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:26:45
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:16:46
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:03:51
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:30:01
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 21:10:02
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:48:04
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 20:26:20
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 14:11:29
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:53:39
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 19:40:10
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 21:27:02
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:06:25
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:02:16
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:52:09
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 20:29:06
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:12:12
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:19:33
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:18:50
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:48:08
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 18:15:49
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:33:00
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:23:07
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:15:55
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:52:54
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:57:58
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:53:12
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:18:02
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:18:51
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:27:32
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 19:38:37
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 21:56:31
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:37:11
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:37:29
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:42:51
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Do you like badminton?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:01:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 17:57:07
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 19:57:57
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:57:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 13:29:31
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:48:34
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:54:45
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 15:44:07
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:56:12
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:22:56
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:31:40
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 13:39:54
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:05:07
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:59:53
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:31:03
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:45:27
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:07:13
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:43:47
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:33:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:51:03
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:07:01
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:08:04
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 18:10:27
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:54:30
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 21:44:05
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:06:24
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 07:31:12
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:25:11
trần quang minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 16:36:34

Điểm thi

trần quang minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-12 21:23:08