Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với chu đăng quang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

chu đăng quang

chu đăng quang
v à o đ â y l à m g ì ? k o c ó c â u g ì đ ể n ó i đâu ? t r o l l v l á đ ù

Điểm thi

chu đăng quang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-23 21:57:47
chu đăng quang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 21:56:44

Luyện toán

4 -Trung bình 6.17 - Tổng điểm 555

chu đăng quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 23:42:31
chu đăng quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-02 12:09:43
chu đăng quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 22:49:42
chu đăng quang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-06-19 12:08:38