Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với quản đình tuyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

quản đình tuyên

quản đình tuyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

90 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9000

quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 15:32:45
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:27:30
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:30:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:57:04
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 09:38:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 09:41:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 16:56:40
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:05:51
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 19:51:49
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 16:30:16
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:18:20
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 09:11:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:31:11
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:39:07
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:48:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:55:38
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 21:40:31
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 21:01:44
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 21:08:44
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 21:14:32
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 09:42:49
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 09:50:14
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:13:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:38:23
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 17:33:42
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:02:39
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:48:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:43:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 09:57:31
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:30:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:42:23
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:21:37
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:53:53
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:06:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 10:14:44
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 16:08:02
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 15:23:25
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 08:29:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 20:54:43
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 20:26:20
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 20:32:54
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 20:48:14
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 17:31:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:31:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:46:05
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 09:26:47
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 21:19:51
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:53:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 09:33:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 17:04:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:34:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 10:26:40
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 08:30:41
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:02:09
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:07:31
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:17:16
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 08:06:54
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 08:11:55
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:25:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:12:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 21:02:07
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 16:35:03
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:12:25
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:56:55
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 08:54:41
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:07:12
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 21:15:43
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 17:39:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 17:11:34
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 09:56:44
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 10:14:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 16:36:07
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 17:24:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 17:28:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:28:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 07:51:11
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 17:26:45
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:00:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 21:06:43
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 20:52:21
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 17:25:22
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:12:38
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:10:33
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:40:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 17:24:49
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 15:53:37
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:20:46
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 08:24:45
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:06:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 17:39:06

Luyện văn - Tiếng Việt

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:39:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:26:25
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:31:08
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:33:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: C
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:28:37
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:01:39
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:03:24
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:36:59
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:46:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 09:42:38
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 19:56:07
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:16:15
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:00:36
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:07:03
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:49:58
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:16:59
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:53:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:33:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:41:34
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:26:53
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:06:50
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 21:14:03
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 21:09:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 21:13:15
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 21:03:00
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:46:15
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:16:52
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 16:26:13
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:09:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 21:12:02
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 09:00:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:11:50
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:47:55
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:33:45
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:51:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:55:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:04:34
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện kí Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:12:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thông tin về ngày trái đất năm 2000
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 16:01:08
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 20:41:33
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 09:34:53
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 21:01:50
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 21:08:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán dân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 16:11:16
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Muốn làm thằng Cuội
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:42:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 21:08:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 10:02:18
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:24:34
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:24:38
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:33:09
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:50:15
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu phủ định
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 20:59:55
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 21:16:55
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:55:47

Luyện Tiếng Anh

188 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18800

quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:01:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:01:18
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:15:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:11:25
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:17:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:18:04
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:18:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:19:46
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:12:13
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:20:36
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:21:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:22:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 17:15:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:00:03
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:39:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:14:26
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:48:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:06:28
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 08:54:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:49:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 08:52:24
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 17:26:49
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:19:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 17:03:51
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:41:50
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:43:41
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 17:10:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:13:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:52:23
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:18:24
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:45:24
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:56:44
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:38:14
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:32:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:21:26
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:59:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:26:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:54:33
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:43:07
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:31:11
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:38:31
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 09:24:02
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 21:01:52
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:35:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 21:04:13
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:43:29
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:46:51
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 15:56:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:39:49
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:43:37
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:19:32
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:45:20
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:52:40
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:02:50
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:50:08
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:44:16
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 19:46:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:36:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:40:26
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 09:56:36
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:26:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 20:36:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:19:11
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:22:10
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 09:09:18
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:15:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:26:01
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:40:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:36:41
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:32:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:10:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:01:18
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:05:52
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:11:20
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 20:54:12
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 21:03:59
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:04:08
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 20:27:01
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:03:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:12:28
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:15:44
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:19:14
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:25:15
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:53:34
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:37:38
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:44:53
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:48:26
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:27:22
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 17:16:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:30:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:33:14
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:37:28
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:41:59
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:43:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:45:36
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:50:36
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 16:52:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 16:26:58
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 16:38:47
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:11:23
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:09:39
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 16:19:36
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:48:38
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:51:29
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:54:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:58:53
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 17:03:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 08:33:09
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:15:13
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:18:41
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:05:25
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:09:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:30:20
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:46:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:54:37
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:02:11
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:04:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:08:02
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative forms of adjectives (review) / adverbs
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:19:21
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:44:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:27:10
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:25:44
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:43:54
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:20:22
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:22:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:30:07
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:27:04
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:36:04
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:43:47
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:36:17
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:40:40
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:22:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:48:53
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:22:37
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:41:59
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress of the words ending in -ion -ian
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:39:31
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:50:38
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:10:55
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:15:30
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:19:51
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:51:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Intonation in Exclamatory sentences
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:20:18
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:23:13
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:46:16
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:29:08
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 17:35:11
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 09:05:40
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 09:11:20
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 19:56:32
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words ending in -ic and -al
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 19:58:49
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 16:31:25
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:53:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:08:54
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -ese and -ee
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:12:33
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Present tenses (review) & Present simple for future
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:14:56
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:16:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:19:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:48:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:40:31
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:49:08
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:22:25
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:52:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 20:59:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:04:46
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:47:20
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:20:42
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:23:46
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:18:38
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:22:06
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Future tenses (review)/ Reported speech: statements
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 20:35:39
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 20:39:51
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 20:54:26
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:10:02
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in wors ending in -ful and -less
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:12:35
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: may & might (review)/ Reported speech: questions
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:14:48
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 20:41:26
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-02-28 21:04:57
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION: The countryside through visitors'eyes
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 20:35:47
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:17:32
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung LOOK BACK: Vocabulary - Listening & Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:57:28
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:01:27
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 08:18:30
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER BOOK 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 08:32:05
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER BOOK 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 08:45:22
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:55:16
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:58:42
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:00:19
quản đình tuyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:58:59

Điểm thi

quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-29 08:31:28
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 16:36:23
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 16:06:42
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-07 16:44:22
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-17 16:03:46
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:25:23
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-25 20:55:02
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-18 21:06:53
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-22 16:55:46
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-22 09:30:27
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-22 08:41:07
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-05 09:25:36
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-30 10:25:35
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-30 10:24:09
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-30 10:15:39
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-30 09:52:01
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-30 09:33:20
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-06-28 18:02:25
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-27 21:06:45
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-27 16:36:55
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-27 08:42:48
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-26 20:38:51
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-26 16:52:23
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-26 16:11:29
quản đình tuyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:34:50