Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYEN THI PHUONG THAO. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYEN THI PHUONG THAO

NGUYEN THI PHUONG THAO
My Love_Tuấn kuppj

Luyện toán

3 -Trung bình 8.52 - Tổng điểm 426

NGUYEN THI PHUONG THAO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-16 09:58:07
NGUYEN THI PHUONG THAO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 20:53:15
NGUYEN THI PHUONG THAO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 19:52:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

NGUYEN THI PHUONG THAO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:08:14
NGUYEN THI PHUONG THAO làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:02:44
NGUYEN THI PHUONG THAO làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-03 19:55:17
NGUYEN THI PHUONG THAO làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 19:44:17
NGUYEN THI PHUONG THAO làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-13 16:07:24
NGUYEN THI PHUONG THAO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-08 12:17:57
NGUYEN THI PHUONG THAO làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 17:55:22