Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê quỳnh phương Kha. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê quỳnh phương Kha

Lê quỳnh phương Kha
hello ! I\'m jeff . do you want to play with me ?

Luyện toán

100 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10000

Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 08:41:08
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 19:24:42
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 14:53:53
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:40:54
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 14:03:29
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 09:41:17
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 16:56:36
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 10:20:53
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 09:39:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 10:03:49
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 13:59:36
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:21:44
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 10:48:18
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 10:06:04
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 16:10:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:13:10
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 15:02:04
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:36:01
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:50:36
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 11:05:42
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:57:55
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 17:56:39
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:56:29
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:42:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 14:16:04
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 10:37:08
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 14:24:28
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 17:16:11
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:20:31
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:20:57
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 09:54:54
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 10:07:08
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 16:08:12
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 09:50:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:54:17
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 09:24:50
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 13:56:09
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 10:21:12
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:12:07
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:47:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:54:35
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 14:41:19
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:16:56
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:40:41
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:52:25
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 10:26:45
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 10:52:53
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 10:56:20
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:01:10
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 18:56:07
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Diện tích đa giác & Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:59:35
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 15:06:26
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 14:54:17
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 10:03:22
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:36:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:31:55
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:54:19
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:31:36
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:04:03
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 19:41:12
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:26:00
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 19:52:07
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 21:54:21
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 09:02:34
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 15:27:26
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 09:52:43
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 09:01:47
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 10:10:39
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:45:20
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:56:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 16:00:05
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:02:52
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:37:40
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 15:43:19
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 10:37:54
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:35:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:00:41
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 09:23:38
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:52:04
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 16:41:53
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:35:36
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:34:14
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 09:28:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:39:23
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 10:06:42
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 16:34:16
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 11:20:23
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 11:19:40
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 10:01:01
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 16:52:30
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:06:56
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:35:56
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:38:12
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:13:10
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 17:09:41
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:44:59
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 16:52:00
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:45:18
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 17:18:27
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 10:18:48

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 16:07:22
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 16:13:52

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:37:04
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Listening
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:46:50
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Language focus
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:29:33
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:04:44
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 06:50:48
Lê quỳnh phương Kha đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 07:07:01

Điểm thi

Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-16 21:46:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 15:07:24
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-29 14:24:33
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-29 10:40:20
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-25 09:36:57
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-24 20:53:34
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 10:23:17
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-14 10:33:52
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-14 09:10:59
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-17 19:55:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-16 15:43:28
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-11 20:23:50
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-06 21:22:15
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 20:50:19
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 21:12:39
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-18 20:17:19
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-14 21:05:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-14 19:17:45
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-16 21:39:22
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-18 08:35:11
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-18 08:11:19
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-18 07:38:58
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-17 15:48:55
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-17 15:18:51
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-17 14:53:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-17 14:25:12
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-17 14:03:51
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-16 16:20:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-16 08:52:51
Lê quỳnh phương Kha làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-16 08:38:54