Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Todo Yurika. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Todo Yurika

Todo Yurika
Welcome

Luyện toán

1 -Trung bình 4.23 - Tổng điểm 127

Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:08:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 173

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 8.31 - Tổng điểm 748

Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:09:18
Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:10:02
Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:14:29
Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:17:05
Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:19:54
Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:21:37
Todo Yurika đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:24:26

Điểm thi

Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-19 17:04:43
Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-19 16:58:47
Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-11 12:58:25
Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-11 12:52:56
Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-11 09:49:12
Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-10 21:17:50
Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-10 21:13:52
Todo Yurika làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-10 20:56:14