Trần Gia Nhi

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Trần Gia Nhi
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Ta có: abcabc = abc000  + abc 

                           = abc x 1000 + abc 

                           = abc . (1000 + 1)

                           = abc . 1001

                           = abc . 7 . 11 . 13

Vậy: số abcabc là tích của abc với 7; 11; 13

=> abcabc chia hết cho 7; 11 và 13

Vì người ta cùng bán đi 20 quả trứng mỗi loại nên hiệu giữa số trứng vịt và trứng gà không thay đổi và bằng 50

Ta có sơ đồ sau khi bán trứng:

Trứng vịt: /----/----/----/----/----/

Trứng gà: /----/----/----/

  Số trứng vịt sau khi bán là:

     50:2×5=125 (quả)

  Số trứng vịt ban đầu là: 

125+20=145 (quả)

  Số trứng gà ban đầu là: 

145-50=95 (quả)

Đáp số: Ban đầu trứng vịt có: 145 quả , trứng gà có: 95 quả

Ta có: (x+4)/(x-2) +( 2x -5)/(x-2) =(x+4+2x-5)/(x-2)

       = (3x-1)/(x-2)

Mà: (3x-1)/(x-2) là số nguyên nên 3x-1 chia hết cho x-2 

Lại có: x-2 chia hết cho x-2

=>3 nhân (x-2) chia hết cho x-2=>3x-1+[3(x-2)] chia hết cho x-2

=>3x-1+6-3x=5 chia hết cho x-2 =>x-2 thuộc {5;1;-5;-1}

=>x thuộc {7;3;-3;1}

2x2+y2−2xy−2y+2=0⇔4x2+2y2−4xy−4y+4=0⇔4x2−4xy+y2+y2−4y+4=0⇔(2x−y)2+(y−2)2=0do:(2x−y)2≥0(y−2)2≥0=>(2x−y)2+(y−2)2≥0

 

Dấu = xảy ra<=>{2x−y=0y−2=0⇔{y=22x−2=0⇔{y=2x=1

 

Vậy