Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tinz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tinz
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:34:46
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 19:20:07
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:12:51
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:06:11
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:37:44
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:36:06
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 04:43:54
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 04:24:13
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:54:16
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 12:57:45
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 04:25:52
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 04:50:14
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 04:51:48
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 17:33:53
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 17:36:48
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:05:54
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:12:56
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 19:48:08
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:20:46
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:30:28
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 17:02:26
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:39:37
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 19:13:20
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:58:49
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:18:45
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 21:21:18
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 09:14:30
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 11:50:58
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:04:16
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 16:42:50
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:17:27
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:24:15
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 16:45:14
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:41:38
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:42:51
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:21:54
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 12:52:16
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 17:06:10
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 17:01:52
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:13:20
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 13:17:56
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:53:00
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:18:58
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 16:52:19
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 13:22:20

Luyện văn - Tiếng Việt

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:09:14
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 15:07:01
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 12:21:53
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 19:06:47
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:13:54
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:26:29
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:30:11
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:21:43
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:25:16
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:44:02
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 17:07:00
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:01:04
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:20:04
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 19:19:03
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:25:56
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:35:17
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:30:30
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:46:12
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 20:15:06
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:32:42
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 20:42:16
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 21:55:29
Tinz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:29:02

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Tinz làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-03 20:48:03
Tinz làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 21:51:35
Tinz làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 20:44:21
Tinz làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-29 19:49:13