Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Văn Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Văn Đạt

Nguyễn Văn Đạt
Nhấn F3+9 . Sẽ có điều kì diệu xảy ra! 9966699669999966996666669966666999999996699 9966699669966666996666669966666996666996699 9999999669999966996666669966666996666996699 9966699669966666996666669966666996666996666 9966699669999966999999669999996999999996699

Luyện toán

15 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 1647

Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 05:01:48
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 05:13:42
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 19:53:43
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 08:34:03
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 19:22:17
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 06:00:52
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:34:19
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 17:54:31
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 05:22:14
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 15:56:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 80

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 6.63 - Tổng điểm 398

Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 19:53:12
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 17:54:41
Nguyễn Văn Đạt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 12:53:50

Điểm thi

Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-22 16:14:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-09 14:55:15
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 14:52:59
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 14:49:08
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-08 12:41:55
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-21 21:19:45
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-21 20:59:31
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-11-21 05:32:23
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-07 21:41:38
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:28:10
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:25:12
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:23:42
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:22:28
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:21:33
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:20:12
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:18:19
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-03 09:14:15
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 20:06:16
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-26 19:57:59
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-12-27 18:15:50
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-19 19:17:36
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-19 19:06:03
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-19 19:04:53
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-19 19:03:57
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-19 19:02:55
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-17 19:13:35
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-17 19:10:35
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-17 19:07:57
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-17 18:00:24
Nguyễn Văn Đạt làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-15 19:18:55