Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Hiểu Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Hiểu Lam

Nguyễn Trần Hiểu Lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 21:31:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 21:34:46
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 22:39:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 20:35:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-10-25 22:19:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-12-01 08:59:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-12-01 09:58:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-11-13 21:26:30
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-12-05 06:01:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2020-12-19 07:04:44

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 21:34:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:57:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:38:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:39:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-09-05 17:14:38

Luyện Tiếng Anh

135 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13500

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 18:59:41
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:18:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:50:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 22:24:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 19:51:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:24:30
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 22:46:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 21:29:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 22:44:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 22:13:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 18:26:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 21:31:11
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 18:37:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 21:46:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 20:50:25
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 22:24:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:45:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:17:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 22:17:06
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:32:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 21:40:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:16:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:40:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 22:56:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 21:48:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:57:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:13:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:05:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:50:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 22:01:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:58:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:59:12
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:01:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:02:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:50:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:27:39
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:32:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:30:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 22:09:51
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 22:14:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 21:25:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:46:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:48:27
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:49:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:51:22
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:02:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:35:24
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 21:05:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:46:13
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 21:28:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 23:02:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 20:09:50
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:39:25
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:44:27
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 21:02:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 22:24:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 13:22:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 23:25:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 23:32:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:52:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:57:57
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 22:00:32
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:18:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:30:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:17:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:13:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:15:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:42:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 22:02:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:40:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 22:46:13
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:13:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 22:05:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:45:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:05:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:49:06
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:36:37
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 22:21:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:50:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:52:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:54:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:21:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:41:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:49:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 22:03:58
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 19:19:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:47:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 21:28:39
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:12:34
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 21:07:44
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 21:35:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:29:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:32:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 20:59:59
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:18:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:06:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 21:24:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:54:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 21:44:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 21:06:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:17:17
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 21:26:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 20:18:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 22:12:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 21:07:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 20:55:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:32:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:57:56
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:10:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 07:14:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 21:31:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 21:50:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:43:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:51:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 21:26:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 22:08:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 22:22:48
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-09-05 20:20:59
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 20:18:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-09-30 22:47:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 21:21:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 21:44:19
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-10-13 10:56:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-10-12 22:53:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-10-12 22:55:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 09:26:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:20:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:23:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:26:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:43:46
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-26 22:24:57
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-10-26 22:33:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-11-20 22:49:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-11-25 22:28:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-11-27 22:14:23

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-12-29 22:11:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-11-28 22:47:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-02 21:12:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-25 22:39:42