Nguyễn Tiến Dũng - Trang của Nguyễn Tiến Dũng - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tiến Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng
9966699999966699999966699966669996699999996699666996699 9966999999996999999996666996699666699666996699666996699 9966699999999999999966666699996666699666996699666996699 9966666999999999999666666669966666699666996699666996699 9966666669999999966666666669966666699666996699666996699 9966666666699996666666666669966666699666996699666996666 9966666666669966666666666669966666699999996699999996699 Bấm : F3 ấn số 9 sẽ có 1 điều bất ngờ. đang thi vào lớp 6 mong gia đình olm ủng hộ nhiệt tình

Điểm thi

Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:49:39
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:47:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:46:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:44:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:42:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:40:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:39:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:38:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-28 20:37:18
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:33:38
Nguyễn Tiến Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 09:32:21

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Tiến Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 08:08:09