Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thành Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thành Nam

Nguyễn Thành Nam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Thành Nam
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 20:35:46
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:53:49
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 20:46:21
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 20:07:03
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 21:07:41
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 16:01:42
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 22:43:28
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 13:10:36
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 10:52:23
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 17:35:56
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 17:54:16
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 10:52:13
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2020-10-04 14:49:02
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2020-10-27 22:14:49
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 20:15:49
Lần cuối làm bài: 2020-10-27 21:56:17
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-10-27 22:00:50

Luyện Tiếng Anh

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 15:46:00
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 15:48:35
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 20:19:00
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 22:01:40
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 21:49:08
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 22:21:18
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 21:50:42
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 12:44:06
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 12:46:38
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-09-18 13:04:08
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 07:22:02
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 07:27:03
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 07:36:27
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 07:42:23
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 07:46:41
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 09:46:43
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 10:14:34
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 10:17:52
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 10:40:26
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 19:08:11
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 10:12:07
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 10:17:59
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 10:20:49
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-09-27 10:35:09
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 19:59:08
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 20:09:01
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2020-10-04 15:00:46
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-10-06 20:46:12
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-10-06 20:53:13
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-10-06 21:00:09
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-10-07 20:33:42
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2020-10-08 20:08:37
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 19:45:45
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 20:06:11
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 20:12:21
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2020-10-21 20:46:30
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-10-21 20:58:47
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2020-10-22 20:08:03
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-10-23 20:42:52
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-10-23 20:52:09
Nguyễn Thành Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2020-11-11 20:39:56

Điểm thi

Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-13 16:58:37
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-13 16:43:58
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-03-13 16:39:41
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-03-13 16:35:02
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-12 20:23:09
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-12 20:18:19
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-12 20:00:04
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-12 19:56:59
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-12 19:52:29
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-12 19:45:34
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-12 19:37:15
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-12 19:26:18
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-12 19:16:50
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-12 19:09:51
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2021-03-11 20:51:54
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2021-03-10 21:47:45
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-10 21:27:33
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2021-03-10 21:09:48
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-09 22:11:17
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-03-09 21:24:37
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-09 20:59:01
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-03-09 20:44:40
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-09 20:34:14
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2021-03-09 20:32:00
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2021-03-09 19:56:26
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-05 21:01:28
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2021-03-05 20:16:46
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-05 17:31:00
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2021-03-05 17:22:08
Nguyễn Thành Nam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2021-03-05 17:10:14