Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với EzzE~1~EzzE. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

EzzE~1~EzzE

EzzE~1~EzzE
Study Music : https://www.youtube.com/watch?v=mUeZDu9rBH8&t=140s

Luyện toán

200 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 20000

EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 11:25:48
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:43:39
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 19:24:09
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 21:07:28
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 15:38:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 20:04:35
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 20:03:53
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 14:09:02
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 18:53:22
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 14:18:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 19:22:20
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 19:59:07
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:32:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 18:56:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 08:00:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 08:19:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 18:55:09
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 16:22:28
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 13:16:48
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 18:13:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 19:34:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 18:38:49
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 18:45:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:12:35
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 17:13:52
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2016-11-08 17:32:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 18:26:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 19:21:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 15:30:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2016-11-11 15:08:52
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-07-20 08:43:09
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 16:19:43
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 18:37:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-11-16 19:42:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 18:42:48
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-26 19:56:00
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 19:26:03
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 20:07:15
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 19:49:32
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 18:41:44
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 19:27:16
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 19:17:44
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:34:52
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 18:49:53
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 19:21:54
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 09:05:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 20:05:39
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 16:09:36
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 20:03:07
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 19:24:07
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 20:10:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 19:30:48
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 07:46:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 08:50:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 16:52:48
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 07:53:46
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-07-11 08:29:53
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 08:09:07
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 15:40:20
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:16:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:34:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:36:32
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:37:58
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:39:21
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:23:04
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:15:53
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:02:54
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 08:09:00
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 08:18:58
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 15:15:25
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:28:50
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:07:23
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:26:10
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 19:30:35
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:21:35
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:41:25
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:36:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:30:45
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:09:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:31:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:29:23
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 14:53:22
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 14:59:36
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 15:03:43
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 15:10:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 15:30:20
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:26:07
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:28:23
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:49:28
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 19:49:01
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:01:51
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 16:10:48
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 19:54:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 14:55:35
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 15:10:26
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 08:29:47
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 08:33:38
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:33:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:35:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 19:47:43
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 16:08:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 15:36:25
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 20:04:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:39:41
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:30:15
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:33:00
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:36:21
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:40:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:10:28
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 13:29:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 09:44:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:57:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:10:52
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:42:58
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 20:37:37
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:53:56
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:45:06
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 20:10:50
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:43:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 16:02:50
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 16:16:13
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:15:10
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:15:18
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:11:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 17:02:14
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:16:47
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:45:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:56:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 08:49:05
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 09:18:50
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 16:24:53
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 16:27:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:16:49
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:27:43
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:31:58
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:05:40
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:02:46
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 08:44:36
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:16:26
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:04:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 20:10:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 20:39:33
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:02:59
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:16:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:08:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:58:04
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:13:08
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:20:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:21:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:27:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 20:49:39
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 14 trừ đi một số (14 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:53:01
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 34 - 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:20:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 54 - 18
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:34:33
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:01:00
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:07:14
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:14:47
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:37:09
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:08:56
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 19:59:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:13:55
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:10:29
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:30:29
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:23:08
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:38:22
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:35:07
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 20:31:33
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 09:00:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 20:55:55
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 20:18:26
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:08:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng của nhiều số
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 20:11:05
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-06 20:17:56
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:23:23
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:24:00
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:29:18
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:58:23
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 20:08:29
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 20:00:06
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 20:18:14
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 20:26:56
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 20:41:54
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 52 - 28
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:26:16
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:31:59
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 20:25:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 20:26:39
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 20:37:05
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 20:43:39
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:22:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:33:43
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 20:20:54
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:37:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:40:10
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:13:32
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:30:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:19:05
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:24:08
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 20:56:52
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 20:20:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:13:35

Luyện văn - Tiếng Việt

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 08:27:59
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-14 08:45:46
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 08:34:45
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 09:16:39
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 15:16:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:35:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:40:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:01:18
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia buồn, an ủi
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:31:27
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 20:38:56
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vì sao cá không biết nói? Phân biệt r/d, ưc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:38:28
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:31:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 08:18:57
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người ăn xin
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 19:47:35
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:17:04
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 19:48:07
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 19:38:29
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 16:21:06
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lương Ngọc Quyến. Cấu tạo của phần vần
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 20:05:41
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:26:18
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:34:16
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 19:36:53
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 19:59:16
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:52:09
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 21:02:51
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:25:46
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:23:20
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 19:25:56
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:28:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:18:37
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:27:06
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:56:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:12:55
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 19:30:49
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 19:34:29
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 19:34:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 19:44:43
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 19:45:57
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 19:23:43
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:17:46
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 19:46:55
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:05:38
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:33:03
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-06-13 20:19:47
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 08:05:04

Luyện Tiếng Anh

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 19:55:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:19:32
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:21:21
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:39:21
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:41:18
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 20:10:17
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 20:12:37
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 19:28:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 21:13:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:07:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 15:24:14
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:13:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 19:18:05
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:11:18
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 14:55:39
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:36:41
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:42:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:54:27
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:59:11
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:34:41
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:39:57
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:46:50
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 08:49:56
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:53:56
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 19:59:45
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 20:21:03
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:53:08
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 19:56:30
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:24:28
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:00:40
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:05:00
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 20:33:08
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 19:50:09
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:06:32
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 19:26:37
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:26:42
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:51:19
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:54:59
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 19:58:25
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:02:06
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:06:36
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:09:40
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:13:16
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:16:24
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:18:34
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:23:47
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 20:30:44
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:25:41
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 19:51:44
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:38:25
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 20:39:12
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 20:30:02
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 08:19:04
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:32:05
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:36:25
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:04:00
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:39:15
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:42:04
EzzE~1~EzzE đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:50:11

Điểm thi

EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-12 20:38:44
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-10 16:49:08
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-12 20:32:04
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-12 20:23:00
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-19 19:59:59
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-19 19:52:36
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-11 19:54:53
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:54:15
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-19 08:04:34
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-17 16:42:58
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-29 19:15:13
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-23 19:18:47
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:09:51
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:17:27
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:10:55
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-12 19:05:03
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 19:31:05
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:32:00
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-03 20:15:36
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 19:56:33
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 19:23:40
EzzE~1~EzzE làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 19:14:40